Dlaczego Stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic (SPKiO) powsta?o we wrze?niu 2012 r., osobowo?? prawn? uzyska?o 23.10.2012 r. (Numer KRS 0000437392). Celem dzia?alno?ci Stowarzyszenia jest odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzyo historii, osi?gni?ciach i kulturze ziemi kaczorskiej, ludziach z ni? zwi?zanych, zabytkach, pomnikach przyrody, wydarzeniach. Stowarzyszenie chce utrwali? wiedz? osób zwi?zanych z Kaczorami,...

Czytaj więcej...

Statut

(Aktualizacja:14.05.2018 r.)

STATUT „STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ? KACZOR I OKOLIC" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Stowarzyszenie nosi nazw? „Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic" i w dalszej tre?ci zwane jest „Stowarzyszeniem". 2. Stowarzyszenie dzia?a w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach ustawy z dnia 24 kwietnia...

Czytaj więcej...

Zapraszamy

Adres, telefon, KRS, REGON, NIP...

 Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic Prezes: Bogdan Lach Wiceprezes: Ewa Semanicka Skarbnik: Paulina Parecka Adres: Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic ul. Chodzieska 17 64- 810 Kaczory Telefon: 510 604 415 Strona internetowa Stowarzyszenia : www.mojekaczory.pl Bank Spó?dzielczy w Chodzie?y O/Kaczory Nr konta: 46 8945 0002 0017 8259 2000 0010 Data...

Czytaj więcej...

Aktualności

Po?wi?cenie ko?cio?a w Morzewie po po?arze.

W 1824 r. w Morzewie powsta? murowany ko?ció?, który sp?on?? w 1906 r., podczas najwi?kszego w historii Morzewa po?aru. Ko?ció? odbudowano w ci?gu 2 lat. W ukazuj?cym si? w Poznaniu w...

Czytaj więcej...