Dlaczego Stowarzyszenie?

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic (SPKiO) powsta?o we wrze?niu 2012 r., osobowo?? prawn? uzyska?o 23.10.2012 r. (Numer KRS 0000437392). Celem dzia?alno?ci Stowarzyszenia jest odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzyo historii, osi?gni?ciach i kulturze ziemi kaczorskiej, ludziach z ni? zwi?zanych, zabytkach, pomnikach przyrody, wydarzeniach. Stowarzyszenie chce utrwali? wiedz? osób zwi?zanych z Kaczorami,...

Czytaj więcej...

Statut

(Aktualizacja:14.05.2018 r.)

STATUT „STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ? KACZOR I OKOLIC" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Stowarzyszenie nosi nazw? „Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic" i w dalszej tre?ci zwane jest „Stowarzyszeniem". 2. Stowarzyszenie dzia?a w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach ustawy z dnia 24 kwietnia...

Czytaj więcej...

Zapraszamy

Adres, telefon, KRS, REGON, NIP...

 Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic Prezes: Bogdan Lach Wiceprezes: Ewa Semanicka Skarbnik: Paulina Parecka Adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Kaczor i Okolic ul. Chodzieska 17 64- 810 Kaczory Telefon: 510 604 415 Strona internetowa Stowarzyszenia : www.mojekaczory.pl Bank Spółdzielczy w Chodzieży O/Kaczory Nr konta: 46 8945 0002 0017 8259 2000 0010 Data...

Czytaj więcej...

Aktualności

W ?mi?owie podporucznik Adamczewski trwa na warcie

22 stycznia 1863 r. rozpocz??o si? Powstanie Styczniowe, najwi?kszy w XIX w. polski zryw narodowy. Powstanie trwa?o do jesieni 1864 r. Swym zasi?giem obj??o tylko ziemie zaboru rosyjskiego.Podczas powstania mia?o miejsce...

Czytaj więcej...