Jubileusz 10-lecia SPKiO

Jak ?wi?towali?my

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic powsta?o 9 wrze?nia 2012 roku. 10-lecie SPKiO ?wi?towali?my w niedziel?, 11 wrze?nia 2022 r. Udali?my si? na groby zmar?ych cz?onków naszego Stowarzyszenia: Eleonory D?ugosz (cz?onka honorowego SPKiO), Ma?gorzaty Grzesiuk i Andrzeja Szymczaka. Wzi?li?my udzia? w jubileuszowej Mszy ?w. Celebrowali j?, w ko?ciele pw.2022-11-01 15:57:43 Czytaj więcej...

KALENDARIUM WYDARZE?

10 lat SPKiO

Mija 10. rok dzia?alno?ci Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic powsta?o 9 wrze?nia 2012 roku. Impulsem do powstania Stowarzyszenia by?, przypadaj?cy w 2013 r., jubileusz 500-lecia wsi Kaczory. Celem dzia?alno?ci Stowarzyszenia jest odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzy o historii, osi?gni?ciach i kulturze ziemi kaczorskiej,o ludziach z...

Czytaj więcej...

10 lat SPKiO

Zapraszamy na jubileuszow? Msz? ?w.

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic powsta?o we wrze?niu 2012 r. Mija 10 lat dzia?alno?ci Stowarzyszenia. Zapraszamy na jubileuszow? Msz? ?wi?t?, która odb?dzie si? w niedziel?, 11 wrze?nia 2022 r., o godz. 12.00, w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach. W liturgii uczestniczy? b?dzie chór „G?os Przemienienia" Parafii Przemienia Pa?skiego...

Czytaj więcej...

Uczcili?my 83. rocznic? wybuchu II wojny ?wiatowej

Oddali?my cze?? bohaterom Naszej Ziemi

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic uczci?o poleg?ych na naszej ziemi obro?ców Ojczyzny, w 83. rocznic? wybuchu II wojny ?wiatowej. Przedstawiciele SPKiO, 1 wrze?nia 2022 r., wspólnie z przedstawicielem Nadle?nictwa Kaczory, oddali cze?? kapralowi Piotrowi Konieczce w miejscu jego ?mierci pod Jeziorkami. Na cmentarzu w ?mi?owie zapalili?my znicze na grobach kaprala...

Czytaj więcej...

Jak w Morzewie ?wi?towano rocznic? Cudu nad Wis?? (cz. 2)

Z kart historii gminy Kaczory

W Morzewie w sobot?, 15 sierpnia 1925 r., w 5. rocznic? cudu nad Wis??, odby?a si? uroczysto?? po?wi?cenia sztandaru Towarzystwa Powsta?ców i Wojaków. Relacj? „Kresów Zachodnich", czasopisma wydawanego w Chodzie?y, ju? zaprezentowali?my. Oto informacja o wydarzeniu przekazana przez „Dziennik Bydgoski" 18.8.1925 r. /„Dziennik Bydgoski", nr 188, 18.08.1925/ Dzielna stra? czuwa na granicach Rzeczypospolitej...

Czytaj więcej...