Majwka 2013: na 500-lecie Kaczor

Czy odnowi si? tradycja majowych spotka??

19 maja 2013 r. w dzie? Zielonych ?wi?tek, w Kaczorach, na ko?cu ul. Ko?cielnej, za torami,  przy stawie, odby?a si? majówka na 500-lecie naszej miejscowo?ci, przygotowana przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic. Dopisa?a pi?kna wiosenna pogoda, licznie przybyli mieszka?cy Kaczor i go?cie. 
Zapraszamy do zapoznania si? z poni?sz? relacj? z tego spotkania. Po  2.06.2013 r. umnie?cimy fotografie tak?e w naszej galerii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W?druj?cych na spotkanie ludzi kierowa?y drogowskazy umieszczone na prowadz?cych za tory ulicach.

 

 

  

 


G?ówna animatorka majówki, Maria Durecka, przybywaj?cych go?ci wita?a,  wr?czaj?c im s?odki lizak - „czerwone serduszko” od Stowarzyszenia.   Maria Durecka  z energi? prowadzi?a  spotkanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mikrofony mog?y by? u?ywane dzi?ki temu, ?e Jan Za?achowski ze swoimi synami zbudowa? odpowiedni? sie? energetyczno - g?o?nikow?.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tu? za wej?ciem czeka?o na przybywaj?cych stoisko, na którym mo?na by?o pocz?stowa? si? pajd? chleba ze smalcem i ?wie?o ukiszonym ogórkiem (palce liza?...!)  oraz plackiem z wiosennym rabarbarem (i innymi owocami). Placki upiek?y mieszkanki Kaczor. W czasie majówki dzieci roznosi?y pieczywo w?ród zebranych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W g??bi, po drugiej stronie stawu, czeka?y pieczone kie?baski z grilla, kawa i herbata, czerwona lemoniada (jak za dawnych lat) i wata cukrowa. Wszystkie te produkty dost?pne by?y bez op?at, co wa?ne by?o szczególnie dla dzieci. Na wytworzenie waty zu?yto ponad 10 kg cukru (przygotowano 300 patyków - zu?yto wszystkie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na akordeonach przygrywali do ?piewu i „do pos?uchania” dwaj panowie: Andrzej Szymczak (Kaczory) i Franciszek Linde (Rzadkowo). Przy ich akompaniamencie pi?knie ?piewa?y panie - amatorki i jeden pan....

 

 

 

 

 


W solowych i zespo?owych ?piewach wyst?pi?y dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezentowana by?a te? muzyka z nagra?. By?y chwile, ?e przy tej muzyce cz??? osób poderwa?a si? do ta?ca.


 


Mo?na by?o zrobi? sobie fotografi?, „wkomponowuj?c” si?  w banery nawi?zuj?ce do wa?nych dla Kaczor miejsc. Namalowa?a je Katarzyna Ga?ecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bryczk? pe?ni?c? funkcj? studia fotograficznego udost?pni? Franciszek Kozera z Morzewa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 


Wa?n? dla dzieci atrakcj? by?a mo?liwo?? przeja?d?ki na koniu. Ze swoimi zwierz?tami przyby?a bowiem na piknik  Joanna Chudy - Noska.  Wierzchowców dosiad?o blisko 70 m?odych je?d?ców.

 

 

 

 

 

  

 


 

 

  


Na brzegu stawu w?dkarze ?owili ryby.


 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Piecz? nad ?wi?tuj?cymi piknik sprawowali nasi  stra?acy z naczelnikiem jednostki OSP w Kaczorach Florianem Kledzikiem na czele. Najm?odsi kaczorscy stra?acy pokazali swoje umiej?tno?ci w specjalnym pokazie:  pod??czyli w?? od motopompy p?ywaj?cej  do rozdzielacza i od niego poprowadzili dwie linie ga?nicze. W ci?gu kilkunastu sekund od uruchomienia motopompy z dwóch pr?downic wytrysn??a z impetem woda


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


Piknik by? przygotowany logistycznie: rozbite by?y dwa wojskowe namioty (zabezpieczenie techniczne), dzia?a?o nag?o?nienie zasilane pr?dem z agregatu. ?eby nie ucierpia?o ?rodowisko, pomy?lano o ustawieniu kabiny toy toy.


Wiele osób da?o sie namówic na zdj?cia zbiorowe

  

Majówka mog?a doj?? do skutku dzi?ki wsparciu firm i wielu osób.
Sponsorami byli:
- Zak?ad Produkcyjno Handlowy „WOKAVIT” Waldemar Wo?niak
- Firma handlowo – Us?ugowa „Maj-Ma” Maciej Piosik
- Firma Handlowa "WO?NIAK" Iwona Wo?niak
- Gminna Spó?dzielnia "Samopomoc Ch?opska" Kaczory
- Fabryka Papieru Kaczory Sp. Z O.O
- Gabinet Weterynaryjny „PIEGUS” Miros?aw Kuchnowski
- Dom Pomocy Spo?ecznej w Rzadkowie
- Edyta i Tomasz Su?niak
- Edam i Ewa Kin
- Joanna i Piotr  K?hn
- Maria Durecka
- Marek Biedro?
- Mariola Grabowska
- Hanna i Marian Encminger
- liczni darczy?cy anonimowi

Z ca?ego serca dzi?kujemy (!!!) wszystkim firmom i osobom, które darem materialnym, transportem, udost?pnieniem sprz?tu, prac? i zaanga?owan? obecno?ci? przyczyni?y si?  do wspólnego zorganizowania pierwszej od wielu lat, ale  jubileuszowej majówki dla radosnego ?wi?towania 500-lecia Kaczor.

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...