Jubileusz 10-lecia SPKiO

Jak ?wi?towali?my

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic powsta?o 9 wrze?nia 2012 roku.
10-lecie SPKiO ?wi?towali?my w niedziel?, 11 wrze?nia 2022 r.
Udali?my si? na groby zmar?ych cz?onków naszego Stowarzyszenia: Eleonory D?ugosz (cz?onka honorowego SPKiO), Ma?gorzaty Grzesiuk i Andrzeja Szymczaka.
Wzi?li?my udzia? w jubileuszowej Mszy ?w. Celebrowali j?, w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach, ks. proboszcz Andrzej Czerwi?ski i ks. kanonik Jerzy Ptach – cz?onek honorowy SPKiO. W liturgii uczestniczy? chór  Parafii Przemienia Pa?skiego w Morzewie „G?os Przemienienia", pod dyrekcj? Emila Ratajczaka.
Na stopniach ko?cio?a  przybyli na Msz? go?cie i cz?onkowie Stowarzyszenia ustawili si? do wspólnej fotografii.
Wszyscy udali si? na uroczysty obiad do  cukierni  „?&M Wieczorek” w Kaczorach (dawniej „Restauracja pod Kaczorkiem”).
Uczestników uroczysto?ci przywita?  prezes SPKiO Bogdan Lach.
W spotkaniu udzia? wzi?li: cz?onek honorowy naszego Stowarzyszenia  ks. kanonik Jerzy Ptach;  pose? Ziemi Pilskiej,  wiceminister Grzegorz Piechowiak z ma??onk?; cz?onkowie Towarzystwa Mi?o?ników Miasta Pi?y z pani? prezes  Mari? Bochan; cz?onkowie Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej z pani? wiceprezes Maria Zychl?; cz?onkowie  chóru „G?os Przemienienia”; cz?onkowie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic wraz z rodzinami.
W czasie spotkania g?os zabierali go?cie oraz zosta? odczytany list gratulacyjny od Tomasza Michnowskiego nadle?niczego Nadle?nictwa Kaczory.

Wskazywano na liczne dzia?ania podj?te przez SPKiO w minionym dziesi?cioleciu. 
Szczegó?owe ich opisy  systematycznie publikowali?my na  stronach WWW i Facebooku SPKiO. Zbiorcze zestawienie tych dzia?a? zawiera poprzedni wpis na tych stronach.
W s?owie ko?cz?cym jubileuszowe spotkanie prezes SPKiO Bogdan Lach powiedzia? m.in.:
„Jubileusz 500-lecia Kaczor, renowacja figury Matki Boskiej, renowacja krzy?a mi?dzy trzema d?bami, publikacja dwóch ksi??ek-albumów oraz upami?tnienie Powsta?ców Wielkopolskich poprzez postawienie obelisku na cmentarzu w Kaczorach, to zrealizowane projekty, dla których warto by?o za?o?y? Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic”.
 

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...