KALENDARIUM WYDARZE?

10 lat SPKiO

Mija 10. rok dzia?alno?ci Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic powsta?o 9 wrze?nia 2012 roku.

Impulsem do powstania Stowarzyszenia by?, przypadaj?cy w 2013 r., jubileusz 500-lecia wsi Kaczory.

Celem dzia?alno?ci Stowarzyszenia jest odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzy o historii, osi?gni?ciach i kulturze ziemi kaczorskiej,o ludziach z ni? zwi?zanych, zabytkach, pomnikach przyrody, wydarzeniach.

Ni?ej przedstawiamy podsumowanie dzia?alno?ci SPKiO od dnia jego postania


9 wrze?nia 2012 r.
Grupa 15 osób powo?a?a do ?ycia Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic


23 pa?dziernika 2012 r.  
SPKiO zosta?o wpisane do rejestru stowarzysze?:  KRS: 0000437392 


15 stycznia 2013 r.  
SPKiO do??czy?o do Facebooka


18 stycznia 2013 r.   
Otwarta zosta?a witryna www.mojekaczory.pl  


5 stycznia 2013 r.
Udzia? cz?onków SPKiO w  "Koncercie ?wi?teczno-noworocznym z okazji 500-lecia Kaczor"  w  Szkole Podstawowej w Kaczorach


30 stycznia 2013 r.    
Wydany zosta? Pakiet sze?ciu pocztówek o nazwie „Dawne Kaczory na pocztówkach”


2 - 24 lutego 2013 r.
Wystawa „Wiara naszych przodków - co przetrwa?o” w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach: w Roku Wiary, na 500-lecie Kaczor  


9 marca 2013 r. 
Udzia? przedstawicieli SPKiO w „Dniu Kobiet w 500-lecie Kaczor” zorganizowanym przez Rad? So?eck? Kaczor


15 marca 2013 r.
 Pani Eleonora D?ugosz zosta?a obdarzona tytu?em „Honorowego Cz?onka Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic”


20 kwietnia 2013 r.
X rajd kolarski „PILSKA SETKA” w 500-letnich Kaczorach.
Do siedziby SPKiO dotar?o 80 rowerzystów X rajdu kolarskiego „PILSKA SETKA".  Komendantem  rajdu, zorganizowanego przez Oddzia? PTTK im. Henryka Kami?skiego w Pile, by? Jan Balcerzak


5 maja 2013 r.
 Z inicjatywy SPKiO przy Ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach zosta? posadzony d?b upami?tniaj?cy 500-lecie Kaczor.


19 maja 2013 r.
W dzie? Zielonych ?wi?tek, w Kaczorach, na ko?cu ul. Ko?cielnej, za torami,  przy stawie, odby?a si? majówka na 500-lecie naszej miejscowo?ci, przygotowana przez SPKiO.


16 czerwca 2013 r.
90-lecie Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Kaczorach.
Kaczorska OSP otrzyma?a nowy sztandar. Delegacja SPKiO wzi??a udzia? w uroczysto?ci.
W pomieszczeniach stra?y przygotowano okoliczno?ciow? wystaw?, w której przygotowaniu brali udzia? cz?onkowie SPKiO.


22 czerwca 2013 r.
Udzia? przedstawicielki SPKiO w jubileuszowym spotkaniu absolwenttów Szko?y Podstawowej w Kaczorach z okazji 50-lecia uko?czenia szko?y w roku 1963.


23 czerwca 2013 r.
Przedstawiciele SPKiO zwiedzili wystaw? „Galeria Ujska”, zorganizowan? w ramach obchodów 600-lecia Uj?cia.


20 lipca 2013 r.
Promocja ksi??ki „Kaczory i okolice na starych fotografiach” wydanej przez SPKiO w roku 500-lecia Kaczor.


3 wrze?nia 2013 r.
Spotkanie z Wojciechem  Kicmanem, cz?onkiem Towarzystwa Pami?ci Powstania Wielkopolskiego, poszukiwaczem ?ladów i znawc? Powstania


20 pa?dziernika 2013 r.  
Wystawa modeli Inowroc?awskiego Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych . Wystawa  odby?a si? w ramach obchodów 500-lecia Kaczor w salonie samochodowym Aleksandry i Marka Zenelów.


25 pa?dziernika 2013 r.
Udzia? cz?onków SPKiO w koncercie pt. „?wi?to Szko?y w roku 500-lecia Kaczor" w Szkole Podstawowej w Kaczorach.


5 grudnia 2013 r.
Udzia? przedstawicielek SPKiO w seminarium „Rola spó?dzielczo?ci socjalnej w rozwoju regionu - dobre praktyki EFS”  zorganizowanym przez Regionalny O?rodek  Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w Pile


22 czerwca 2014 r.
W Kaczorach, na ko?cu ul. Ko?cielnej, za torami,  przy stawie odby? si? „Piknik na powitanie lata”, przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic oraz Rad? So?eck? w Kaczorach. 


26 wrze?nia 2014 r.
Zmar?a nasza kole?anka Ma?gorzata Grzesiuk. W Stowarzyszeniu Przyjació? Kaczor i Okolic by?a osob? odpowiedzialn? za prowadzenie dokumentacji.


23 stycznia 2015 r. 
Ksi?dz Kanonik Jerzy Ptach  zosta? obdarzony tytu?em „Honorowego Cz?onka Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic”

5 maja 2015 r.
Msza ?w. okazji 502 rocznicy wzmianki o Kaczorach z podzi?kowaniem za istnienie naszej „ma?ej ojczyzny”, z pro?b? o opiek? Bo?? i dalsze ?aski dla by?ych i obecnych mieszka?ców.


31 maja 2015 r.
Ods?oni?cie i po?wi?cenie kaczorskiej figury Naj?wi?tszej Maryi Panny po jej renowacji  i rekonstrukcji  jej architektonicznego otoczenia


13 czerwca 2015 r.
Przedstawiciele SPKiO  uczestniczyli w Jarmarku Kultury Ludowej w Stró?ewie, gmina Chodzie?.


Lipiec  2015 r.
Przedstawiciele SPKiO odwiedzili Lusowo (gm. Tarnowo Podgórne, pow. pozna?ski), rodzinn? miejscowo?? Joanny Lewandowskiej, która by?a zwi?zana z Rzadkowem.


2 kwietnia 2016
W ramach   kampanii „100 mln drzew do 2017 r.” Cz?onkowie SPKiO i  innych  stowarzysze? sadzili sosn? w Le?nictwie Garncarska Góra.

27 kwietnia 2016 r.
Prezes SPKiO, Bogdan Lach,  wzi?? udzia? w gminnych uroczysto?ciach 1050. Rocznicy Chrztu Polski.


7 maja 2016 r.,
Z okazji 503. rocznicy Kaczor, SPKiO zorganizowa?o pieszy rajd „Szlakiem kaczorskiej legendy” wokó? jeziora Kopcze. W rajdzie wzi?li udzia? uczniowie Szko?y Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Kaczorach oraz osoby doros?e. Uczestnicy rajdu wykonywali zadania zwi?zane z histori? i naturalnym ?rodowiskiem Kaczor.


28 maja 2016 r.
Spotkanie cz?onków Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic oraz  Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej; w  Barze  „Z?oty Lin” przy Gospodarstwie Rybackim Jachna Kaczory.


31 maja 2016 r.
Z inicjatywy SPKiO odby?o si? Nabo?e?stwo Majowe przy figurze  Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach, w 1. rocznic? jej odnowienia.


28 maja 2016 r.
Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej zorganizowa?o spotkanie na po?egnanie lata na przystani WOPR nad Jeziorem Miejskim w Chodzie?y, na które zaproszono cz?onków SPKiO.


4 grudnia 2016 r.
W ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach, odby?a si? uroczysta promocja drugiej wydanej przez SPKiO ksi??ki pt. „Jest na mapie ma?a  kropka…”


24 lutego 2017 r.
Z okazji V Narodowego Dnia Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych cz?onkowie SPKiO wzi?li udzia? w  spotkaniu z Dariuszem ?urkiem, synem ?o?nierza wykl?tego. Spotkanie zorganizowali Kaczorscy Patrioci.


13 maja 2017 r.
Na majówce spotkali si? cz?onkowie trzech  stowarzysze?: Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic,   Towarzystwa  Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej oraz Towarzystwa Mi?o?ników Miasta Pi?y. Spotkanie mia?o miejsce w znajduj?cej si? nieopodal ?mi?owa „Jujce”.


31 maja 2017 r.
Z inicjatywy SPKiO, w ostatni dzie? maja 2017 r., odby?o si? Nabo?e?stwo Majowe przy figurze  Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach, w 2.rocznic? jej odnowienia.


8 czerwca 2017 r.
Zespó? Szkó? Specjalnych w Rzadkowie oraz Warsztaty Terapii Zaj?ciowej w Morzewie, zorganizowa?y „Rajd Kasztanowy”. Wzi?li w nim udzia? przedstawiciele SPKiO.


11 czerwca 2017 r.
W 2017 r. kaczorska parafia obchodzi?a 50-lecie utworzenia.
Ks. proboszcz Andrzej Czerwi?ski zaaprobowa? pomys? przygotowania wystawy, która by?a jedn? z form obchodów tej rocznicy. Wystaw? przygotowa?o SPKiO w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach.


11 listopada 2017 r.
Cz?onkowie SPKiO, w ?wi?to Niepodleg?o?ci, z?o?yli kwiaty i zapalili znicz przy tablicy pami?tkowej na cmentarzu w Morzewie. W ten sposób oddali?my ho?d mieszka?com Morzewa, którzy zgin?li w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny ?wiatowej lub polegli w walce za Ojczyzn?.


20 kwietnia 2018 r.
Uczniowie Szko?y Podstawowej w Kaczorach i Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile wzi?li udzia? w projekcie "Ko?ció? pw. ?w. Andrzeja Boboli ?wiadkiem historii niepodleg?ej Polski". Przy organizacji przedsi?wzi?cia wspó?pracowa?y  Stowarzyszenie "Nasza Budowlanka" i Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic.


12 maja 2018 r.
Przez Gmin? Kaczory przejechali zwolennicy dwóch kó?ek oraz ksi??ek. By?a to  VIII edycja rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”. W roku 2018  zosta? on po?wi?cony 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Cz?onkowie SPKiO przygotowali wystaw? ksi??ek oraz pocztówek historycznych.


12 maja 2018 r.
Zmar?a Eleonora D?ugosz,  honorowy Cz?onek Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic; zas?u?ona dla Gminy Kaczory w wielorakiej dzia?alno?ci organizatorskiej i kulturalnej.


31 maja 2018 r.
Ks. prob. Andrzej Czerwi?ski po?wi?ci?, w uroczysto?? Bo?ego Cia?a, odnowiony krzy? stoj?cy  w miejscu mi?dzy trzema d?bami, w którym ??czy si? 5 kaczorskich ulic: Chodzieska, Dworcowa, Mleczna, Ko?cielna i Górna.

Nowy krzy? ufundowali mieszka?cy Kaczor przy wspó?pracy Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic.
Odnowiony krzy?a zosta? wzniesiony w historycznym i patriotycznym kontek?cie  w 2018 r. dwóch rocznic: 100-lecia odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci i 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.


7 czerwca 2018 r.
Zmar? wspó?za?o?yciel SPKiO,  Andrzej Szymczak, pedagog, wychowawca, nauczyciel muzyki, organista i dyrygent chóru parafii pw. ?w. Andrzeja Boboli w Kaczorach.


24 listopada 2018 r.
Na cmentarzu parafialnym W Kaczorach odby?a si? uroczysto?? ods?oni?cia pomnika Powsta?ców Wielkopolskich; uroczysto?ci zwi?zana z 100. rocznic? Powstania Wielkopolskiego.


17 lutego 2019 r.
W ko?ciele pw. Przemienienia Pa?skiego w Morzewie odby?a si? Msza ?w. w intencji Powsta?ców Wielkopolskich, w 100. rocznic? podpisania w Trewirze rozejmu ko?cz?cego walki powsta?cze w Wielkopolsce.
Mszy ?wi?tej przewodniczy? ks. prob. Franciszek ?liwi?ski, a jej uroczysty charakter swym ?piewem podkre?li?  „G?os Przemienienia” - chór parafii  w Morzewie.W?ród uczestników Mszy ?w. byli cz?onkowie SPKiO.


17 maja 2019 r.
W Szamocinie  mia?o miejsce spotkanie wspó?pracuj?cych ze sob?: Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej, Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic oraz Towarzystwa Mi?o?ników Miasta Pi?y.


25  maja 2019 r.
Z inicjatywy SPKiO, odby?o si? Nabo?e?stwo Majowe przy figurze  Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach.


14 wrze?nia 2019 r.
Wspólne po?egnanie lata przez cz?onków Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic, Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej i Towarzystwa Mi?o?ników Miasta Pi?y. Spotkanie odby?o si? w „Z?otym Linie” przy Gospodarstwie Rybackim Jachna Kaczory.


20 wrze?nia 2019 r.
Cz?onkowie SPKiO w??czyli si? do akcji #sprz?taMy,  która obj??a   ka?de z 430 nadle?nictw w kraju.  Akcja ta w Nadle?nictwie Kaczory  obj??a kila miejsc  na granicy terenów le?nych z jeziorami oraz trasami turystycznymi.
Wspólnie z uczniami i nauczycielami Szko?y Podstawowej w Kaczorach, cz?onkami Ko?a PZW Kaczory oraz pracownikami Nadle?nictwa Kaczory zbierali?my ?mieci wokó? jeziora Kopcze. 


25 wrze?nia 2019 r.
Przedstawiciele SPKiO uczestniczyli w Regionalnym Centrum Kultury, w Pile, w  konferencji pt. „Spod znaku Rod?a. W 80. rocznic? ?mierci ks. dr Boles?awa Doma?skiego”,.


10 listopada 2019 r.
W przeddzie? Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci w ko?ciele pw. Przemienienia Pa?skiego w Morzewie odby?a si?  Msza ?w.  w intencji Ojczyzny, któr? celebrowa? ks. prob. Franciszek ?liwi?ski. Uczestnikami Mszy ?w.  byli parafianie, go?cie i przedstawiciele SPKiO. Muzyczn? opraw? u?wietni? Msz? chór „G?os Przemienienia” . Znaczenie wydarzenia podkre?li?y swoj? obecno?ci? poczty sztandarowe. Msz? ?w. poprzedzi?o s?owo wyg?oszone przez prezesa SPKiO, Bogdana Lacha.


12 pa?dziernika 2020 r.
Przy harcerskim ognisku o kapralu Konieczce.
Harcerze 8 Dru?yny Harcerskiej im. Danuty Siedzikówny „Inki” i zuchy 6 Gromady Zuchowej „Le?ne Skrzaty”, ze Szko?y Podstawowej nr 7  im. Adama Mickiewicza w Pile, z rodzicami,  na czele z dru?ynow? phm. Rit? Sadowsk? poznali miejsca zwi?zane z kapralem Piotrem Konieczk?. Jad?c z Pi?y do ?mi?owa, zatrzymali si?  w Jeziorkach przy krzy?u i obelisku, które upami?tniaj? miejsce ?mierci  bohatera.
W ?mi?owie spotkali si? na cmentarzu z przedstawicielami Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic. Harcerze i zuchy zapalili znicze na grobach  kaprala Piotra Konieczki i stra?nika granicznego Szczepana ?awniczaka oraz na grobie ppor. Józefa Adamczewskiego, zmar?ego w 1923 r. weterana Powstania Styczniowego.


28 maja 2022 r.
Po dwóch latach przerwy, spowodowanej zakazami sanitarnych wskutek epidemii COVID, wróci?o rocznicowe Nabo?e?stwo Majowe przy odnowionej figurze Naj?wi?tszej Maryi Panny. Odby?o si? ono pod przewodnictwem ks. prob. Andrzeja Czerwi?skiego.


Trzy, du?ej wagi patriotycznej i historycznej, wydarzenia umie?cili?my na sta?e w naszym kalendarzu:

 1 wrze?nia, ka?dego roku, w rocznic? wybuchu II wojny ?wiatowej, SPKiO oddaje cze?? poleg?ym na naszej ziemi obro?com Ojczyzny. Przedstawiciele SPKiO,  wspólnie z przedstawicielami Nadle?nictwa Kaczory,  oddaj? cze?? kapralowi Piotrowi Konieczce w miejscu jego ?mierci pod Jeziorkami.
Na cmentarzu w ?mi?owie modlimy si? i  zapalamy  znicze na grobach kaprala Piotra Konieczki i stra?nika granicznego Szczepana ?awniczaka – zamordowanych 1 wrze?nia 1939 r.

7 listopada, ka?dego roku,   delegacja SPKiO bierze udzia? w dorocznej uroczysto?ci ku czci pomordowanych w Górach  Morzewskich

27 grudnia, ka?dego roku, w  rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego, na cmentarzu w Kaczorach,  odbywa si? uroczysto?? ku czci powsta?ców spoczywaj?cych na cmentarzach gminy Kaczory. Uroczysto?? przygotowuje SPKiO wspólnie ze Szko?? Podstawow? im. Jana Paw?a II w Kaczorach i Szko?? Podstawow? im. Powsta?ców Wielkopolskich w Dziembowie.


 

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...