Spisano histori? ZNTK w Pile.

Ksi??ka Nasza historia ZNTK w Pile, 1908 2009

Wkrótce uka?e si? ksi??ka „Nasza historia ZNTK w Pile, 1908 – 2009” opracowana przez zespó? z?o?ony z by?ych pracowników ZNTK: Piotra Serówk?,  Gerharda Kowalskiego, W?adys?awa Podrazika,  Ryszarda Smulkowskiego i Romualda Wiz?
Ksi??ka powsta?a, aby ocali? od zapomnienia istnienie i histori? ZNTK. Autorzy szczególnie na uwadze maj? pracowników, ich szar? codzienn?, mozoln? i ci??k? prac?. W pami?ci zachowali równie? stosowanie niepowtarzalnych technik napraw parowozów i lokomotyw spalinowych.
Historia pilskich zak?adów  oparta jest na wspomnieniach pracowników, broszurach ZNTK, gazetach z lat powojennych, kopiach dokumentów z Archiwum i Muzeum w Pile, kronik, zbiorach prywatnych oraz kopiach zachowanych dokumentów zak?adowych.
Ksi??ka napisana jest pod patronatem Towarzystwa Mi?o?ników Miasta Pi?y.
Towarzystwo, jako mecenas,  udost?pni?o swoje konto w celu zbiórki ?rodków finansowych.

                   Nr konta: 27 1020 3844 0000 1102 0048 2273

                   dopisek: „Nasza historia ZNTK w Pile”

nale?y  poda? adres lub skontaktowa? si? z wydawcami  poprzez e-mail: naszezntkpila@wp.pl

Ksi??k? mo?na otrzyma? wy??cznie wp?acaj?c odpowiedni? kwot? na podane wy?ej konto TMMP.
Opracowanie dost?pne b?dzie w kilku wariantach w zale?no?ci od wp?aconej sumy.

Wp?ata:    50 z?: ksi??ka na p?ycie CD,

                70 z?: ksi??ka w wydaniu papierowym,

               100 z?: ksi??ka w wydaniu papierowym + komplet p?yt CD,

               300 z?:  jak wy?ej  + logo firmy, informacja o firmie ze zdj?ciem,

               1000 z? – egzemplarz numerowany od 1 do 10.

Ksi??ka b?dzie wydana w twardej ok?adce, w formacie B5 (176 mm x 250 mm) i zawiera? b?dzie oko?o 300 stron.

Dalsze szczegó?y i informacje mo?na znale?? na stronie:  http://waszemedia.pl/?p=24378


?ród?o fotografii: http://waszemedia.pl/?p=24378

 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...