Ks. Kanonik Jerzy Ptach, historyk i spo?ecznik

Ks. Kanonik Jerzy Ptach, honorowym cz?onkiem SPKiO

23 stycznia 2015 r. w Gminnym O?rodku Kultury w Kaczorach odby?o si? uroczyste zebranie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor  i Okolic, w trakcie którego ks. Kanonik Jerzy Ptach, proboszcz parafii ?mi?owo, w dowód uznania za wieloletni? dzia?alno?? historyczno - spo?eczn?, otrzyma? tytu? Honorowego Cz?onka Stowarzyszenia.
W zebraniu nie mog?a uczestniczy? Eleonora D?ugosz  - pierwszy Honorowy Cz?onek SPKiO.  Reprezentowa?a j? córka El?bieta Kryza z m??em Piotrem. Grupa uczniów Szko?y Podstawowej w Kaczorach, którzy s? redaktorami Cyfrowej Dzieci?cej Encyklopedii Wielkopolan,  przyby?a z opiekunk? Ann? Laseck?  pod przewodnictwem dyrektor Szko?y Wies?awy Ko?czak. Obecni byli cz?onkowie i sympatycy Stowarzyszenia. 


Ks. Jerzy Ptach urodzi? si? 3 sierpnia 1940 roku, w Wysokiej.
Po uko?czeniu Liceum Ogólnokszta?c?cego w ?ob?enicy podj?? studia w Prymasowskim Wy?szym  Seminarium Duchownym w  Gnie?nie. ?wi?cenia kap?a?skie otrzyma? 6 czerwca 1964 r. z r?k Prymasa Tysi?clecia kard. Stefana Wyszy?skiego.
Jako wikariusz pracowa? w parafiach: Smogulec (2 lata), Wrze?nia, par. ?w. Ducha (3 lata), Mogilno, par. ?w. Jana Ew. (4 lata), Gnieznopar. ?w. Micha?a (2 lata) oraz w rodzinnej parafii w Wysokiej (ponad 5 lat).
W 1977 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu obroni? prac? magistersk? pt.: "System stopni i sprawno?ci w pracy dydaktyczno-wychowawczej nad ministrantami".
B?d?c wikariuszem, szczególnie zajmowa? si? duszpasterstwem ministrantów.
Uzyska? uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK na teren ca?ej Polski. Du?o czasu po?wi?ca? ministrantom, organizuj?c wycieczki oraz pielgrzymki rowerowe, m.in. do Cz?stochowy, Krakowa i O?wi?cimia. Na polu turystyki kolarskiej zdobywa? w PTTK kolejne Kolarskie Odznaki Turystyczne; ??cznie z „Du?? Z?ot? Kolarsk? Odznak? Turystyczn?”, odznak? „Za wytrwa?o??” i odznak? "Du?ego Rajdu Kolarskiego Dooko?a Polski”.
20 listopada 1980 r. ks. J. Ptach otrzyma? dekret ustanawiaj?cy go proboszczem parafii ?mi?owoParafi? obj??  1 grudnia  1980 r.
W pami?tn? niedziel? 13 grudnia 1981 r. ks. proboszcz J. Ptach og?osi? powstanie kaplicy pw. ?w. Rafa?a Archanio?a w Zelgniewie. Pierwsza Msza ?w. odby?a si? w niej w nast?pn? niedziel?, 20 grudnia 1981 r.
Od 1987 r. pe?ni w Dekanacie Wysoka  funkcj? Ojca Duchownego.
W latach 1990 - 1993 by? organizatorem odbytych w ?mi?owie Ogólnopolskich Festiwali Piosenki Religijnej „Pan ??czy nas”.
Nawi?zaniem do festiwali jest ukazuj?ca si? od 20 lat gazetka parafialna „Pan ??czy nas”.  Jej pierwszy numer ukaza? si? w grudniu 1994 r.
25 sierpnia 1998 r. – nast?pi?a reaktywacja Bractwa Szkaplerznego (po 30 latach u?pienia) powsta?ego w parafii ?mi?owo w 1675 r.  Obecnie nale?y do niego 1656 osób, w tym 445 spoza parafii.
16 grudnia 2014 r. odby?o si? 179. Nabo?e?stwo szkaplerzne.
W 2004 r. ks. J. Ptach rozpocz?? redagowanie strony internetowej Parafii ?mi?owo, ma ona 36 podstron.
W 2005 r., wspólnie z Gimnazjum w Kaczorach, zorganizowa? ”Konkurs Poetycki im. kaprala Piotra Konieczki”.
25 marca 2009 r. ordynariusz Diecezji Bydgoskiej Biskup Jan Tyrawa mianowa? ks. Jerzego Ptacha Kanonikiem honorowym Kapitu?y Katedralnej Bydgoskiej.
1 wrze?nia 2009 r. Rada Ochrony Pami?ci Walk i M?cze?stwa nada?a ks. Ptachowi  Z?oty  Medal Opiekuna Miejsc Pami?ci Narodowej.
W latach 2011 – 2013, trzykrotnie, w Wigili? Zes?ania Ducha ?w., odby? si? w parafii ?mi?owo Maraton Biblijny.
W latach 2000 – 2014  ks. J. Ptach przewodniczy? i uczestniczy? w 15 pieszych pielgrzymkach do Górki Klasztornej (1. pielgrzymka: 29 VIII 2000).  Zorganizowa? równie? piesze pielgrzymki do Uj?cia, Dziembowa, Kaczor  i do Miasteczka Kraje?skiego. Organizuje bli?sze i dalsze pielgrzymki autokarowe. Ksi?dz mówi: „?wiat to wielka ksi?ga; kto nie podró?uje, zna tylko jedn? jej stron?. Pielgrzymki traktuj? jako rekolekcje zamkni?te w drodze.”
W 2011 r. ks. Jerzy Ptach wyda? ksi??k?  „Szkice niedoko?czone. Historia parafii  pw. ?w.  Ma?gorzaty PM i Matki Boskiej Szkaplerznej w ?mi?owie”.
Jego staraniem  na domu przy ul. Kaczorskiej 1, stoj?cym przy skrzy?owaniu tej ulicy z ul. Pilsk?, czyli drog? krajowa nr 10, zawis? baner g?osz?cy Chrystusa podró?nym i pieszym.
Ks. Ptach jest ?wietnym fotografem. Przed laty samodzielnie dokonywa?  równie? obróbki chemicznej swoich zdj??: od negatywu do pozytywu. W jednej z rozmów mówi? o u?ywanym przez siebie powi?kszalniku „Krokus”…
Zapytany czy lubi zwierz?ta, odrzek? – „Odpowied? znajdziemy na podstronie : Psy”. [patrz: portal internetowy parafii].
6 czerwca 2014 r. Ksi?dz Kanonik Jerzy Ptach obchodzi?  z?oty jubileusz  kap?a?stwa.


Ksi?dz Jerzy Ptach Jest odkrywc? zwi?zanych z parafi? ?mi?owo wydarze? i osób.
Wymienimy tu trzy z wielu postaci:

Ppor. Józef Adamczewski (1844 – 1923) weteran Powstania Styczniowego. Nadle?niczy w  Zelgniewie. Spoczywa na cmentarzu w ?mi?owie.

Juliusz Hammling (1857- 1934) niemiecki ornitolog, który umi?owa? sw? ma?? Ojczyzn? i i nie opu?ci? po 1918 r. ?mi?owa. Pochowany zosta? na miejscowym cmentarzu parafialnym.  W 2012 r. na domu, w którym mieszka?, zosta?a ods?oni?ta i po?wi?cona tablica pami?tkowa.

Kapral Piotr Konieczka (1901 – 1939) by? pierwszym ?o?nierzem, który zgin?? w II wojnie ?wiatowej, jeszcze przed oficjalnym jej wypowiedzeniem. Przy jego grobie na ?mi?owskim cmentarzu odbywaj? si? patriotyczne uroczysto?ci.

W jednym z wywiadów Ksi?dz Kanonik mówi?, ?e marzy o dwóch rzeczach. Pierwsza dotyczy kontynuacji kultu Matki Bo?ej Szkaplerznej. Druga ma zwi?zek z pierwszym ?o?nierzem poleg?ym w II wojnie ?wiatowej, kapralem Piotrem Konieczk?. „Bardzo pragn? - mówi? - ?eby ulica Ko?cielna, przy której ko?ció? de facto nie stoi (stoi przy Kaczorskiej) otrzyma?a imi? bohatera Piotra Konieczki. W Poznaniu np. taka ulica ju? jest i nic nie stoi na przeszkodzie, by i u nas by?a. Zw?aszcza, ?e w?adze gminy s? bardzo ?yczliwe.”


Ks. Kanonik Jerzy Ptach w swym ?yciu ??czy ?yw? wiar? z twardym st?paniem po ziemi.
W dzia?aniu ??czy szacunek  do historii z wykorzystaniem nowoczesnych ?rodków:
-  do badania, utrwalania i popularyzowania tej historii,

-  do zdobywania i przekazu informacji. 
??czy patriotyzm w wymiarze narodowym z mi?o?ci? do ma?ej Ojczyzny, w której ?yje. 
Jest gigantem pracy umiej?cym organizowa? dzia?ania osób, które potrafi do tych dzia?a? zach?ca?.
/26.01.2014/                                    

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...